Workshops

Folklore Workshops 

  Explore the meaning of Bulgarian customs, rituals, musical instruments, carnivals, dialects and holidays.

  Запознаване с цялостната традиционна култура на българите, бит, занаяти, песни и танци, музика, музикални инструменти, диалекти, ритуали и празници, словесно творчество.


 2018


 2017


 2016


 2015


 2014


2013